آخرین اخبار مدارس


07 اسفنددبستان دخترانه

16 دیدبستان دخترانه

15 دیدبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

صبورا دلدار

مسابقه: مسابقه نوجوان سالم

رتبه: اول

دبستان دخترانه

هدی ظفری

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نازنین رقیه مرتضوی

مسابقه: پروژه جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فاطمه صمدی

مسابقه: پروژه جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مهدیه حیدری

مسابقه: داستان نویسی پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مطهره ابراهیم زاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه

محیا فرهمند

مسابقه: پروژه جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مهدیه حیدری

مسابقه: غزل خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مریم میرزایی

مسابقه: پروژه جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

کوثر رضایی

مسابقه: مسابقه یهدی الی الرشد

رتبه: اول

دبستان دخترانه

هدی ظفری

مسابقه: طراحی مداد

رتبه: اول

دبستان دخترانه

هدی ظفری

مسابقه: پروژه جابربن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

مهديه حيدري

1389/05/11